ආයතන අංශය

{slideතිරප්පනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණෙන්නේ කෙසේද?|closed}

  • නුවර - යාපනය ඒ09 මාර්ගයේ යාපනය දෙසට ගමන් කරන විට කැකිරාව - මරදන්කඩවල පසු කර කි.මී. 14ක් පමණ පැමිණි පසු ඒ09 මාර්ගයට මුහුණලා තිරප්පනේ නගරයේ පිහිටා ඇත

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

15
Oct2018

Divisional Progress Meeting

Thirappane divisional progress meeting is holding on...

09
Oct2018

Contractor Registration - 2018

Time period has extended up to 15th...

Scroll To Top